அங்கிகளின் பாகுபாடும் பெயரீடும்-Bio diversity

அங்கிகளின் பாகுபாடு.

இயற்கை பாகுபாடு
செயற்கை பாகுபாடு.
அங்கிகளின் பல ஒத்த இயல்புகளைக்கொண்டு பாகுபடுத்தப்படும். அங்கிகளின் ஒரு சில இயல்புகளைக்கொண்டு பாகுபடுத்தப்படும்.
கூர்ப்பை விளக்கும். கூர்ப்பை விளக்காது.

முள்ளந்தண்டுளிகள் – அட்டவணை

மீன்கள்
அம்பீபியா
ஊர்வன
ஆவேஸ
மமேலியா
வாழிடம்
யாவும் நீர் -இளம் நிலையில் நீர்-நிறையுடலி தரை தரை வாழ்க்கை வான் வாழ்க்கை தரை,

வான்,

நீர்

உடலமைப்பு
தலை, முண்டம், வால் தலை, முண்டம், வால் தலை, முண்டம், வால் தலை,

முண்டம்,

வால்,

கழுத்து

சுவாச அங்கம்
பூக்கள் தோல், வாய்க்குழி, நுரையீரல்

(இளம் நிலையில் பூக்கள்)

நுரையீரல் நுரையீரல் நுரையீரல்
இதயம்
2அரை 3அரை 2சோனை அரை , முற்றாக பிரிக்கப்படாத 2 இதய அரை 4அரை 4அரை
உடல் வெப்பநிலை
சூழல் வெப்பநிலை விலங்குகள் சூழல் வெப்பநிலை விலங்குகள் சூழல் வெப்பநிலை விலங்குகள் இளஞ் சூட்டு குருதிநிலை

or

மாறா உடல் வெப்பநிலை விலங்குகள்.

இளஞ் சூட்டு குருதிநிலைor மாறா உடல் வெப்பநிலை விலங்குகள்.
தோல்
செதில்கள் காணப்படும் ஈரலிப்பான மெல்லிய தோல் வறண்ட செதில்கள் கொண்ட தோல். இறகுகளால் போர்க்கப்பட்ட தோல் மயிர் Or உரோமத்தால் போர்க்கப்பட்ட தோல்.
உதாரணம்
வாழை மீன், விலாங்கு மீன் தவளை, தேரை, சலமண்டர் முதலை, பல்லி, ஓணான், ஆமை கிளி, புறா, காகம் திமிங்கிலம், டால்பின், வெளவால், ஆடு, மாடு, தாராச்சொண்டு பிலாத்திபஸ், ஏறும்புண்ணி(ant eater)

முள்ளந்தண்டிலிகள் – அட்டவணை

சீலன்திறேற்ரா

/Ceolentrata

அனலிடா

/Annelida

மொலச்கா

/Mollusca

ஆத்திரோபோட

/Athropoda

துண்டுபடல்

இல்லை உண்டு இல்லை உண்டு
மூட்டுடையா கால்கள் இல்லை இல்லை இல்லை மூட்டுடையா கால்கள்
சமச்சீர் ஆரைச்சமச்சீர் இருபக்கச்சமச்சீர் இருபக்கச்சமச்சீர் இருபக்கச்சமச்சீர்
வன்கூடு குறிப்பாக கூற முடியாது, நீர்நிலையியல் வன்கூடு குறிப்பாக கூற முடியாது, கைற்றின் ஆல் ஆன புறவன்கூடு
உதாரணம் ஐதரா, கடல் அணிமணி மண்புழு, லீச் அட்டை நத்தை, கணவாய், ஒக்டோபஸ் இறால், வண்டு, பூச்சிகள்
Advertisements

Tags:

About afdhaal

I'm afdhaal. Student of D.S Senanayake college, Colombo. And as well as Nooraniya M.M.V, Zahira College, MW. I belive that "People with passion, can change the world for better",Steve Jobs. Im passionate with what I'm doing. Im an optimist. I always think positively. I don't have a single place in my heart to NEGATIVE THOUGHTS. This is just the beggining. Just it's FIRST STEP OF MY JOURNEY.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: